HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NGHI THỨC THIỀN TÔNG - LỄ CẦU SIÊU

  Tuesday, March 31, 202010:21 AM(View: 1302)

  NGHI THỨC LỄ CẦU SIÊU

  (Ba tiếng chuông họp chúng trước chánh điện)

  (Chủ lễ quỳ nguyện hương, đại chúng đứng chắp tay lắng nghe)

   

   

  KỆ NGUYỆN HƯƠNG 

  Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức, 
  Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. 
  Đạo Từ Bi vót hình non thẳm, 
  Nguyện đốt lò hương mãi cúng dâng.(chuông)
  Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát,

  Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát,  

  Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha…Tát.(chuông)

  *** chủ lễ tiếp tục quỳ dâng lời nguyện, đại chúng lắng nghe:

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

  Hôm nay là ngày…….tháng ….…năm…....

  nhằm ngày…….tháng ….…năm….... âm lịch),

  tại…………………………………………………………..

  Chúng con tất cả Tăng Ni và các thiền sinh thuộc Thiền Viện Tánh Không cùng bằng hữu, tang quyến, đồng cung tựu trước Phật đài, thành tâm ngưỡng nguyện từ lực Tam Bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh buổi lễ Cầu Siêu cho Hương Linh

  Phật Tử…………………Pháp danh…………………………

  sinh ngày….……tháng…....….năm…....….  

  mất ngày…….…tháng…….….năm…….….

  Hưởng thọ (dương)…..…….tuổi,

   

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  (chuông, xá 1 xá)

  chủ lễ đứng lên)

  -Duy Na nhịp nhẹ 2 chuông, toàn chúng bắt đầu tụngTán Phật:

   

  TÁN PHẬT  (khánh, đứng tụng)

  Đại từ, Đại bi thương chúng sinh…k

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức…k

  Tướng đẹp sáng ngời dụng trang nghiêm…k

  Chúng con chí tâm thành đảnh k…lễ (chuông,  1 xá)

   

  -Chí tâm đảnh lễ k Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp  k…giới (chuông ,  1 lạy, nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh:xá).  Nhịp 1 chuông:  Xướng tiếp:

  -Chí tâm đảnh lễ k…tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp k…giới (chuông,  1 lạy,nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh: Đại chúng xá .Nhịp 1 chuông :tiếp )    

   -Chí tâm đảnh lễ…k Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp k… giới (2 chuông dứt bài, nhịp 2 khánh:lạy, nhịp 2 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều  khánh=xá) 

  *Vô chuông mõ: Đại chúng đứng. Duy Na nhịp nhẹ trên miệng chuông  2 tiếng nhỏ xong bắt đầu vô:

  -Bong…Bong…..Bong (chuông: Duy Na)

  -Cốc…Cốc…..Cốc (mõ: Duyệt Chúng)

  -Bong…Cốc…Bong…Cốc…Bong…Cốc

  -Cốc…Cốc Cốc…Cốc tiếp theo tụng liền bài Tán Pháp

   

  TÁN PHÁP (mõ, đứng tụng)

   

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn  m

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp  m

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ m

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế…Tôn (chuông)

  Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã…  

  Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã…

  Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát… Nhã

  (chuông, xá 1 xá, nhịp  chuông:  vô liền bài Bát Nhã Tâm Kinh:Ma-Ha…

                           

   

  BÁT NHÃ TÂM KINH (tụng mõ)

   

  Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh

  Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba-La- Mật-Đa thời chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. (1 Chuông)

   

  Xá Lợi Tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức, vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp,  vô Nhãn giới, nải chí vô Ý Thức giới, vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận, nải chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận. Vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc. (1 Chuông)

   

  vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam Bồ-Đề. (1 Chuông)

   

  Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú tức thuyết chú viết:

   

  “Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát-Bà Ha” (1 Chuông)

  “Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát Bà Ha”  (1 Chuông)

  “Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát Bà… Ha” (2 chuông: báo hiệu dứt bài, xá 1 cái)-Nhịp 1 chuông  tiếp tục:

   

   

  LỄ PHẬT TỔ (khánh)

   

  Chí tâm đảnh lễ…Quá Khứ Phật Tỳ Bà…Thi (1chuông, 1lạy, nhịp khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh:xá, xướng tiếp

  Chí tâm đảnh lễ…Hiện Tại Phật Thích Ca Mâu…Ni (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ ...Vị Lai Phật Di Lặc…Tôn

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư Đại Ca…Diếp

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư A …Nan          

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư Bồ Đề Đạt…Ma

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ k…Tổ Sư Huệ …Khả    

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ k…Tổ Sư Huệ …Năng  

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ k…Tổ Sư Trúc Lâm Đại Đầu… Đà  

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ k…Tổ Sư Pháp…Loa

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ k…Tổ Sư Huyền…Quang

  (1 chuông, 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ...Tất cả chư vị Tổ Sư ẤnĐộ, Trung  Hoa Việt…Nam

  (2 chuông báo hiệu dứt bài,  1 lạy )

   

   

  VĂN SÁM HỐI (mõ hoặc mõ và khánh)

   

  Chúng con đồng đến trước Phật đài,

  Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,

  Tất cả Bồ - Tát trong ba  đời,

  Thanh văn Bích-chi chúng Hiền Thánh,

  Đồng đến chứng minh con phát lồ: (Chuông)

  Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,

  Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,

  Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,

  Tội ác chiêu hoài không biết dừng,

  Hôm nay tỉnh giác con sám hối, (Chuông)

  Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,

  Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,  

  Bồ-Tát Thanh-Văn thảy hộ trì 

  Khiến con tội cũ như sương tuyết,

  Hiện tại đời con đang sống đây,

  Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,

  Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.

  Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn.

  Sân si tật đố hạnh tà mê,

  Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,

  Gạt lường ác khẩu lời vu oan,

  Sát sanh hại vật thân gây tạo,

  Thương tổn sanh linh để lợi mình,

  Tam Bảo chứng minh con sám hối. (Chuông)

  Dứt tâm tương tục kể từ đây,

  Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,

  Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,

  Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,

  Kiến tánh viên minh tâm nhất như.

  Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,

  Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

  Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại,

  Tam giới ra vào độ chúng sanh.

  Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,

  Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,

  Công đức tu hành xin hồi hướng,

  Tất cả chúng sinh đều Niết -bàn

  Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu,

  Mặc áo Như-Lai chứng Pháp thân,

  Đồng phát Bồ- Đề tâm bất thối,

  Đồng ngộ vô sanh pháp giới chân,

  Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,

  Đồng nhập chân như thể sáng… tròn.

   

  Chủ lễ xướng  một mình (đại chúng lắng nghe)

  Tánh tội vốn không do tâm tạo,

  Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong

  Tội trong tâm diệt cả đều không,

  Thế ấy mới là chân sám… hối.

   

  (đại chúng đồng tụng theo)

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ… Tát (Chuông)

   

  Nhịp 1 chuông. Ba tiếng mõ (cốc, cốc, cốc) tụng tiếp:

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

   

  Một nguyện nguồn linh thường rỗng lặng

  Hai nguyện tạng thức hết lăng xăng

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng

  Bảy nguyện suy nghĩ hành  Thập Địa

  Tám nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót

  Chín nguyện ý ngựa dứt cương yên

  Mười nguyện mở lòng nghe Phật dạy

   

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

   

  Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng

  Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn

  Thềm thang Thập Địa nguyện sớm lên

  Chân tâm Bồ Đề không thối chuyển

   

  PHỤC NGUYỆN

   Chủ lễ xướng một mình (đại chúng chắp tay lắng nghe)

   

  Cửa Thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa

  Phật Huệ chiếu sáng ngời

  Mưa Pháp hằng nhuần gội

  Phật tử lòng tin sâu

  Ruộng phước càng tăng trưởng

  Chúng sanh sống an lạc

  Vui hưởng cảnh thái bình

  Nơi nơi dứt đao binh

  Mỗi mỗi đều thành Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đồng niệm)

  Chủ lễ (quỳ  xướng một mình (đại chúng chắp tay lắng nghe)

   

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   

  Hôm nay là ngày……tháng…….năm…….

            nhằm ngày……tháng…….năm……. (âm lịch),

  chúng con Tăng Ni Thiền Viện Tánh Không Riverside cùng các thiền sinh và thân bằng quyến thuộc đồng cung tựu trước Phật đài thành tâm sám hối, phúng tụng Bát Nhã Tâm Kinh

  chuyên vì cầu siêu cho hương linh:

   

  Phật Tử……………………………………………..

  Pháp danh………………………………………....

  sinh ngày….……tháng…....….năm…....….  

  mất ngày…….…tháng…….….năm…….….

  Hưởng thọ (dương)…..…….tuổi,

  được phát tâm tỉnh giác, lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâm Tam Bảo, sinh về cõi Phật thanh tịnh an vui.

  Khấp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. (Chuông)

   

  Toàn chúng đồng niệm:

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  HỒI HƯỚNG CẦU SIÊU

   

  Cầu siêu công đức không tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới chư chúng sanh

  Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí huệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo (Chuông, xá 1 xá)

   

  TAM QUY (mõ)

   

  -Tự quy y Phật…nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng…tâm.(1 chuông, lạy xuống , nhịp khánh đứng dậy, nhiều khánh xá,

  cốc cốc cốc: vô tiếp

  -Tự quy y Pháp…nguyện cho chúng sanh, thâm nhập ba tạng, Trí Huệ như…biển (chuông, 1 lạy…)  

   

  cốc cốc cốc: vô tiếp:

  -Tự quy y Tăng...nguyện cho chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không…ngại. 2 chuông: báo dứt,  1 lạy, nhịp 2 khánh: đứng lên, nhiều khánh: xá,

  Sau đó tất cả đứng tụng:

  TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN (mõ)

  Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ

  Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  tụng tiếp liền bài Hồi Hướng:

   

  HỒI HƯỚNG (mõ)

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tửchúng sanh

  Đều trọn thành Phật…đạo

  (đánh 3 tiếng chuông chấm dứt buổi lễ, xá 3 xá)

   

   

  Buổi Lễ Hoàn Mãn

    

  Ghi Chú:

  Khi bắt đầu buổi lễ:

  Duy Na: thỉnh 3 tiếng chuông tập họp chúng vào chánh điện.

  Duyệt Chúng: người  thỉnh  mõ hoặc khánh hoặc mõ+khánh.

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,228,758