HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT038 : THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH

Friday, March 19, 202111:13 AM(View: 403)

TTT038 Thuong lac Ngã Tịnh TITLE

 

Thường là thường hằng trong không dục vọng,

Lạc là không còn chạy khắp tây, đông,

Tìm vui sướng xác thân nhục dục.

Ngã là luôn luôn bình thản bốn oai nghi

Sống thanh thản trong không si mê ái dục

Tịnh là tịnh hoá toàn bộ dục vọng.

 

Hữu dụcbhavatañhā

Ái dụckamatañhā

Phồn vinh dục là vibhavatañhā

Ba dục này cản trở nẻo Vô sinh,

Nếu thức tỉnh ta mau thực hành tịnh, chỉ,

Thân, Ý, Lời không động 4 oai nghi.

 

Dục là do vô minh thúc đẩy

Làm nảy sanh những nhu cầu của sống

Theo bản năng, theo truyền thống giống nòi,

Với chủ đíchbảo tồn cá thể

Cái “của Ta” và “cái Ta” bất diệt.

Xua tan mất trí Bát Nhã tiềm tàng,

Trong chân tánh linh minh

Thích Thông Triệt 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,150