HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT034 : PHƯƠNG CHÂM CỦA LÝ TƯỞNG - Diệu Như diễn ngâm

Sunday, February 21, 20219:45 AM(View: 460)

TTT034 Phương Châm Của Lý Tưởng  TITLE

 

Lý tưởng Thiền để thoát khỏi trần lao,

Trong sáu cõi ta không còn ra vào lục đạo,

Là phải dứt nhân luân hồi sinh tử,

Vốn được xây trên bốn tiềm năng lậu hoặc

 

Phương châm của lý tưởng,

Giải thoát khỏi trần lao,

Không ra vào sáu nẻo,

Không mang theo lậu hoặc:

Dục, hữu, kiến, vô minh,

Khi mạng căn chấm dứt

 

Do đức Phật chủ trương

Là phá tận các đường,

Những vấn vương chấp ngã:

"Đây là Ta" và cái" Của Ta."

 

Ai còn mang chấp ngã,

Ai ngã dục si mê,

Ai không biết quay về

Ngôi Nhà Xưa lý tưởng,

Khi Vô Thường chợt đến,

Luân hồi khó tránh xa.

 

Ai tỉnh thức buông "Ngã,"

"Sūnyatā" dụng công

Biến Không thành nội tại,

Trong nhận thức không lời,

Niết bàn sẽ đến nơi.

 

Hiện đời được an lạc,

Tuệ trí phát sáng thêm,

Thân-tâm đồng chuyển hóa

Bi, Tuệ đều thăng hoa.

 

"Sūnyatā" vi diệu.

Diệu hữu trong Chân không,

"Tathatā" sức sống,

Miên mật sẽ thành công.

 

Nếu mê thì chẳng nhận,

Chân lý trong không tướng,

Ba Cửa chỉ một đường,

Nội tại trong Không-Không.

  Thông Triệt

Tặng Thiền sinh Diệu Nghĩa

12-12-99
___________________________________________

 

PHƯƠNG CHÂM CỦA LÝ TƯỞNG
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
 

 

  

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,272