HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT026: AN LẠCVÔ SINH TRÍ

Friday, December 18, 20207:45 PM(View: 835)

TTT026 An Lac va Vo Sinh Tri  TITLE

 

An lạc trong tâm hồn,

Không thể đến bằng ngữ ngôn cầu nguyện.

Mà đến bằng sự chuyển hóa nội tâm,

Thông qua Tri kiến Phật,

Bằng pháp mầu như thật.

Vật thế nào, thấy biết như thật, không hai.

 

Ai thông suốt như thật quán,

Nhìn rõ biết tướng thế gian,

Theo bản thể của chúng:

Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã;

Tâm hoa đà khai ngộ.

Bão tố từ nội tâm,

Hết ngấm ngầm dao động.

 

Ai lão thông như thật kiến,

Trí năng khó diễn biên.

Hiện đời dứt oan khiên,

Vì tánh giác thường hiển lộ,

Vô minh hết chỗ nương,

Thị phi không còn vướng,

"Tathatā" thường trong ta.

Chánh kiến không lìa xa.

 

Ai nắm được như thật tri,

Thấy biết bằng tuệ trí,

Không tư duy biện luận,

Tâm thuần nhất không hai,

Định, huệ luôn hiển bày,

Trần ai không hệ lụy.

Đêm dài không nghĩ suy.

Chân trí thường biểu lộ,

Hoa giác ngộ trổ ra,

An lạc khắp toàn gia.

Tự ngã thường thanh tịnh.

Vô sinh trí trong ta.

Thông Triệt 

Tặng THUẦN CHÁNH NGUYÊN

Thiền sinh Khóa VI

Santa Ana, ngày 27-8-2000
_______________________________

THƠ THÔNG TRIỆT

AN LẠCVÔ SINH TRÍ

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,220