HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT022: YẾU CHỈ VÀO CỬA KHÔNG - Diệu Như diễn ngâm

Friday, November 20, 20202:21 PM(View: 913)

TTT022 Yếu Chỉ Vào Cửa Không TITLE

 

"Cửa không": cửa không cửa,

Đường vào, chẳng lối đi,

Tìm cửa nào thấy gì,

Tâm không: bặt suy nghĩ.

 

Tắt lời, dừng luôn ý,

Không đến cũng không đi.

Dứt niệm, bặt tư duy,

Tức thì "Không Môn" lộ.

 

Chỗ, chỗ "Thành Niết Bàn,"

Ta "vào," tâm rỗng rang!

Bừng sáng Phật tánh dậy.

Không môn! Đâu? chẳng thấy!

 

Trời xanh, không áng mây!

Diệu hữu tánh tròn đầy.

Không môn chính là đây!

Nếu mê liền chẳng thấy!

 

Chẳng thấy, chẳng biết vào,

Tỏ ngộ liền thấy Đạo:

Đường vào từ tâm không.

Nhị Nguyên không khởi động.

 

Trời xanh, không bóng sao,

Huệ nhựt lai trung đáo!

Ngõ vào, không lối đi:

Là đường không vị trí.

 

Yếu Chỉ vào cửa không.

Đốn, tiệm thể tương đồng.

Danh, tướng hết dao động,

Lối về trong tâm không.
Thông Triệt
____________________________________________________


Thơ  Thông Triệt 

YẾU CHỈ VÀO CỬA KHÔNG
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,191