HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TTT002 Thơ THÔNG TRIỆT: Kiến Tánh

Wednesday, August 19, 20207:42 AM(View: 1495)

TTT002 KienTanh TITLE

Như nước "gặp" nước,

Như cây trong rừng cùng với rừng,

Niệm biết hoàn toàn "gặp" chính nó.

Cả hai không khác:

Không đồng cũng không dị,

Không đến cũng không đi.

Như người họa sĩ

Vẽ một bức tranh,

Đứng trong tranh

ngắm nhìn:

Tranh trong tranh,

Kiến Tánh!

                                                                                    

Tặng Thuần Minh
Sau 3 năm tu học, Thuần Minh đã có nhiều tiến bộ trên mặt tâm linh.
12-12-99
Thông Triệt 
_____________________________________________
Thơ THÔNG TRIỆT: Kiến Tánh
AUDIO: Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu
Diệu Như (Quảng Diệu) diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,191