HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Tuesday, October 11, 2016(View: 3702)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3487)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3121)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3835)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3127)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3066)
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
Tuesday, October 11, 2016(View: 3306)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
Thursday, April 13, 2017(View: 2662)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
1,316,231