HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
(Xem: 8073)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7412)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7452)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7939)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56612)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6992)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6140)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7126)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7765)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7006)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7248)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7470)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,488