HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như Audio: Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 3 Chủ đề 1: LỤC ĐỘ BA LA MẬT Thiền Đường Tánh Không 7 tháng 5, 2022

Wednesday, May 11, 20221:27 PM(View: 1145)
Ni sư Triệt Như Audio: 
Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 3
Chủ đề 1: LỤC ĐỘ BA LA MẬT
Thiền Đường Tánh Không 
7 tháng 5, 2022
audio-icon_thumbnail
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 5263)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 7638)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 8589)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 14946)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 10441)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9118)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9723)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 8058)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,212