HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 12689)
KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 3:


1- Huyễn

2- Ba la mật

3- Thực hành : thể nhập chân như bước 4 và 5/ thể nhập Không bước 4 và 5

4- Ba cửa giải thoát: Không định- Vô tướng định- Vô nguyện định


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 9, 2014(View: 11817)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 14029)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp trung cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali
101,241