HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT040 : CHIẾN THẮNG TA Diệu Như diễn ngâm

Monday, April 5, 202110:39 AM(View: 247)

TTT040 Chien Thang Ta TITLE 

Dứt tầm, tứ là phương tiện chiến thắng ta lý tưởng,

Mọi tư duy, nghĩ tưởng,

Mọi chấp tướng, chấp không,

Chẳng khởi dậy để tạo thành muôn sóng não:

Chứa hận thù, chứa đấu tranh, điên đảo,

Tạo khổ đau, tạo nghiệp báo triền miên.

 

Chiến thắng ta, chẳng cần thiên binh, vạn mã,

Với gươm báu Bát Nhã, ta xông ra,

Dẹp vô minh, dẹp chấp trước, dẹp chấp ngã ngu si,

Cũng chẳng cần đóng vai chiến sĩ,

Diệt phiền não, diệt nhị biên

 Thích Thông Triệt
___________________________________
CHIẾN THẮNG TA 
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,174