HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT037 : LÓE SÁNG BIẾT LÀ GÌ ? Diệu Như diễn ngâm

Monday, March 15, 20214:09 PM(View: 368)

TTT037 Lóe Sáng Biết Là Gì  TITLE

 

"Lóe sáng biết" là yếu chỉ đi vào các từng định,

Nó chính là phương tiện để đạt được cái VÔ SINH.

Nếu khinh suất, ta tu hoài chẳng tới,

Vì phóng tâm mong đợi cái cao siêu:

"Trí Bát Nhã" hay "tâm linh huyền diệu,"

Hoặc "Chân Như," hay "Phật Tánh chiếu minh."

Đâu biết rằng sự tình rất đơn giản,

"Biết Đầu Tiên" thực sự là nền tảng tâm linh:

Tri kiến Phật, không hình, không tướng.

Ngay trong nó, ta lìa xa muôn mộng tưởng,

Mọi đảo điên chẳng vướng mắc trong ta.

Trí Bát Nhã quả thật là đầy đủ,

Như thật tri chẳng thiếu vắng một sát na.

Nếu đạt được ta trở thành thánh giả,

Thành Niết Bàn liền xuất hiện trước mặt ta!

"Ta tha tà" không còn chi xa lạ!

Lóe sáng biết từng sát na ta củng cố.

Thầm nhận biết trong bốn chỗ oai nghi,

Siêu việt trí một ngày kia ta sẽ đạt.

Thích Thông Triệt
 

    Tặng Không Không

       12-12-99

     Bế giảng Khóa I Bát Nhã
___________________________________________

LÓE SÁNG BIẾT LÀ GÌ
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,150