HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT035 : NGỌN ĐUỐC CHƠN THIỀN

Monday, March 1, 20217:04 PM(View: 604)

TTT035 Ngon Duoc Chon Thien  TITLE

 

Ta tự mình thắp đuốc

Ngọn đuốc của chơn Thiền,

Không tư duy biện luận.

Không bâng khuâng mong cầu,

Hít thở ta chìm sâu

Trong lưỡng câu vô ngã:

Nhân không ta, pháp cũng không ta.

Giúp thân-tâm hài hòa,

Giúp trí huệ thăng hoa.

Đây là Con Đường Bát Nhã,

"Tathatā," cứu cánh,

Trí Vô Sanh sẽ đạt.

Giải thoát chẳng có xa,

Đường Về Nhà: lý tưởng.

Phiền não hết nhiễu nhương.

Nghiệp chướng sẽ chuyển hóa.

"Tathatā" ta thành công.

Kiếp sống hết long đong.

Thông Triệt 

 

Tặng Không Tịch

 

Thiền sinh có nhiều tinh tấn, dụng công có kết quả.

Dù gặp nhiều chướng duyên, vẫn không bỏ lớp học.

12-12-99

Bế giảng Khóa I Bát Nhã

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,271