HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT033 : THẤY MÀ KHÔNG DÍNH

Monday, February 15, 20214:12 PM(View: 537)

TTT033 THAY MA KHONG DINH  TITLE
Thấy sắc, tâm dính sắc,

Nghe tiếng, tâm kẹt tiếng,

Thì muôn vạn não phiền,

Cứ luân phiên khởi dậy,

Trong tâm tư thiền gia.

Tự ngã luôn dao động,

Tràn ngập bóng vô minh.

Che mất tánh giác linh.

x

Thấy sắc, không dính sắc,

Nghe tiếng, không kẹt tiếng,

Thì muôn vạn não phiền,

Không luân phiên khởi dậy

Trong tâm tư thiền gia.

Dù hằng biết tất cả,

Tự ngã vẫn lặng yên.

x

Trên tánh giác thiền gia,

Cái đang là xuất hiện.

Ngã kiến biến dạng mất,

Như thật tri rõ ràng,

Tánh giác thường rõ sáng,

Chấm dứt kiếp lang thang.

Thông Triệt 

Tặng Như Minh, thiền sinh có nhiều cố gắng

tu tập, đặc biệt làm chủ được tâm ngôn vững chắc.

 

 12-12-99

Bế giảng Khóa 1 Bát Nhã

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,262