HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT032: PHẬT TRI KIẾNNHƯ THẬT - Diệu Như diễn ngâm

Sunday, February 7, 20219:27 AM(View: 512)

TTT032 PHẬT TRI KIẾN và NHƯ THẬT TITLE

 

An lạc trong tâm hồn,

Không thể đến bằng ngữ ngôn cầu nguyện.

Mà đến bằng sự chuyển hóa nội tâm,

Thông qua Tri kiến Phật,

Bằng pháp mầu như thật.

Vật thế nào, thấy biết rõ, không hai.

 

Ai thông suốt như thật quán,

Nhìn rõ biết tướng thế gian,

Theo bản thể của chúng,

Kiết, hung không dao động;

Thực chất vốn là Không.

 

Ai nắm được như thật tri,

Thường thấy biết bằng tuệ trí,

Không tư duy biện luận,

Tâm thuần nhất không hai,

Chân trí luôn hiển bày,

Trần ai không hệ lụy.

Đêm dài không nghĩ suy.

 

Ai lão thông như thật kiến,

Hiện đời dứt oan khiên,

Cửa Vô tướng tiến gần,

Thân tâm đầy sức sống.

Bi, Trí đồng thể hiện,

Phật tri kiến không xa.
Thông Triệt

 

Tặng Phổ Hành

    12-12-99   
                                      Bế giảng Khóa I Bát Nhã                                

  ___________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT
PHẬT TRI KIẾNNHƯ THẬT

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,220