HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT031: THẤY MÀ KHÔNG DÍNH - Diệu Như diễn ngâm

Sunday, January 31, 20215:32 PM(View: 534)
TTT031 THay Ma Khong Dinh TITLE


Thấy sắc, tâm dính sắc,

Nghe tiếng, tâm kẹt tiếng,

Thì muôn vạn não phiền,

Cứ luân phiên khởi dậy,

Trong tâm tư thiền gia.

Tự ngã luôn dao động,

Tràn ngập bóng vô minh.

Che mất tánh giác linh.

x

Thấy sắc, không dính sắc,

Nghe tiếng,  không kẹt tiếng,

Thì muôn vạn não phiền,

Không luân phiên khởi dậy

Trong tâm tư thiền gia.

Dù hằng biết tất cả,

Tự ngã vẫn lặng yên.
Thông Triệt 

 Tặng Từ Tâm Chơn
12-12-99
Bế giảng Khóa 1 Bát Nhã
__________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT
THẤY MÀ KHÔNG DÍNH
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,186