HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT030: ĐẾN TRÍ HUỆ BA LA MẬT

Monday, January 25, 20218:22 PM(View: 651)

TTT030 Đến Trí Huệ Ba La Mật TITLE

 

Ngoài suy nghĩ, ngoài tất cả lời,

Thường chiếu diệu khắp nơi.

Như mặt trời buổi sáng,

Xua tan bóng đêm dài ảm đạm của vô minh.

 

Không sinh cũng không diệt,

Như hư không vắng lặng.

Chẳng cần đóng cửa các căn,

Nhận thức không lời toàn thể hiện,

Trí huệ Bát nhã chiếu vô biên!

 

Nội tại Chân Như: yếu chỉ Thiền nắm giữ,

Từ nơi này ta sẽ đến "Trí Bên Kia."

Đường giải thoát là lìa xa muôn mộng tưởng,

Bốn oai nghi, an trụ trong Vô Tướng,

Hằng liễu tri, nhưng không ấn tượng Chân như.

Bờ bên này ta mới thực sự vượt qua,

Trí Bát Nhã mới trọn thành Ba La Mật.

Hết cố gắng, Tri Kiến Phật mới thật sự trong ta.

 Thông Triệt


Tặng Như Phùng

Sau 3 năm tu tập, có nhiều tinh tấn trên mặt thực hànhtiến bộ tâm linh.
Vững vàng kiến thức Thiền học qua lý luận Bát Nhã.

12-12-99

Bế Giảng Khóa I Bát Nhã

__________________________________________

                        

 THƠ THÔNG TRIỆT

ĐẾN TRÍ HUỆ BA LA MẬT

audio-icon_thumbnail 
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,191