HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT029: AN LẠC VÀ VỀ NHÀ

Friday, January 15, 202111:29 AM(View: 535)

TTT029 An Lạc và Về Nhà TITLE

 An lạc trong tâm hồn,

Không thể đến bằng ngữ ngôn cầu nguyện.

Mà đến bằng sự chuyển hóa nội tâm,

Thông qua Tri kiến Phật,

Bằng pháp mầu như thật.

Vật thế nào, thấy biết rõ, không hai.

Ai thông suốt như thật quán,

Nhìn rõ biết tướng thế gian,

Theo bản thể của chúng,

Kiết, hung không dao động;

Thực chất vốn là Không.

Ai nắm được như thật tri,

Thường thấy biết bằng tuệ trí,

Không tư duy biện luận,

Tâm thuần nhất không hai,

Định, huệ luôn hiển bày,

Trần ai không hệ lụy.

Đêm dài không nghĩ suy.

Chân trí thường biểu lộ,

Bốn oai nghi linh động.


Ai lão thông như thật kiến,

Hiện đời dứt oan khiên,

Cửa Vô tướng tiến gần,

Thân tâm đầy sức sống.

Bi, Trí đồng thể hiện,

Phật tri kiến không xa.

Tathatā thường trong ta,

Muốn Về Nhà do nơi ta !
 Thông Triệt


Tặng Quang Ngọc
Dù mới tu thiền trong thời gian ngắn, 
Quang Ngọc có nhiều chuyển biến nội tâmtiến bộ trên đường tâm linh.
12/12/1999
Bế giảng Khóa 1 BÁT NHÃ
___________________________________________

Thơ Thông Triệt
AN LẠC VÀ VỀ NHÀ 
audio-icon_thumbnail

Như Nguyệt diễn ngâm - Đạo tràng Sacramento
(CLICK vào icon tam giác để nghe)  

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,183