HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT025: TỌA THIỀN TRONG VÔ SANH

Wednesday, December 9, 20208:59 PM(View: 931)

TTT025 Toa Thien Trong Vo Sanh TITLE

 

Ta độc hành, độc bộ,

Không bạn cũng không kinh,

Giờ đây ngồi một mình,

An tịnh không ngữ ngôn.

Chốn chốn không lời biện,

Hiện tiền niệm chẳng sanh.

 

Trong kinh hành đi, đứng,

Trong bưng, xách, vá, may,

Tròn đầy Tánh Giác hiện,

Tiền trần 1 đều lặng yên.

Phiền não đành giã từ,

Cùng tử hết lang thang.

 

Huệ Nhựt thường chiếu sáng,

Vô minh lậu 2 biến dạng.

Rỗng rang chân tánh hiện,

Tâm tính liền thăng hoa.

Nghiệp chướng được giải tỏa;

Nhà xưa ta hết xa!

 

Tọa thiền trong vô sanh,

Kinh hành trong vô ngôn;

Tứ, tầm ta đoạn tuyệt,

Niết bàn không còn xa.

        

Thông Triệt

 

Tặng Thiền sinh TÂM TINH CHUYÊN

tiến bộ rất nhiều trên hai mặt Thiền lý và trạng

thái định sâu ở dạng sóng não theta sâu đến delta.

Kỷ niệm Khóa III Đặc Biệt, 28-3-98, Nam California

___________

  1. Tiền trần: ngoại cảnh, môi trường chung quanh
  2. Vô minh lậu: quán tính ngu si, lầm chấp, dính mắc, phải trái.
_________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT
TỌA THIỀN TRONG VÔ SANH

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,277