HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT021: CẢNH TỈNH NGƯỜI THÍCH LANG THANG - Diệu Như diễn ngâm

Thursday, November 12, 20209:00 AM(View: 904)

TTT021 CanhTinhNguoiThichLanThang TITLE

 

“Không Một Pháp,” ấy chơn Thiền,

Tầm chương, trích cú giết Thiền như chơi.

 

Kẻ hạ căn thì lắm lời chơn, ngụy,

Cứ biện phân theo quán tính tư duy:

Thích suy nghĩ mà đòi làm người vô sự1,

Thích lang thang mà nói mình không trụ xứ2.

Trong hành thiền lại cứ truy tầm sanh tử,

Cứ lăng xăng như sóng bủa đầu gành3,

Như thế ấy biết bao giờ hội nhập với VÔ SANH4,

Cho thức tánh 5 trở nên thanh tịnh?

Đáng thương hại tâm người chưa thức tỉnh,

Mây vô minh che khuất núi VÔ SANH,

Để thức tánh sản sinh muôn vọng tình phải, trái.

Đi vào đời mang lỗi, phải nhị biên,

Làm cản trở bước tiến Thiền giải thoát.

Đường giác ngộ nếu tâm thành ta muốn đạt,

Về NHÀ XƯA không mất lạc lối đi,

Hãy quyết chí muôn dậm tìm người thiện trí,

Chỉ cho dùm cái thấy biết không hai,

Không ngữ ngôn, không phải, trái luận bày;

Trong sanh tử vẫn an nhiên tự tại,

Đi vào đời định, huệ vẫn cả hai đầy đủ.

Nếu không tỉnh, cứu cánh thiền thất bại,

Ngã-ý thức, ngã-tư duy sẽ tái diễn dài dài.

Đường tục lụy, trần ai ta khó tránh,

Nẻo luân hồi, ta sẽ mãi mãi bị sanh.

Nay cảnh tỉnh các bạn thiền lạc lối,

Đổi cách tu bằng TỈNH THỨC BIẾT vô ngôn.

Đoạn ý thức để tánh LINH MINH tồn tại,

Đoạn ý căn để Phật tánh hiển bày,

Để vào đời chẳng vướng mắc hai bên.

Ta trong đời mà biển đời không dậy sóng,

Ta trong đời mà dòng TỈNH THỨC BIẾT vẫn trong ta,

Ta trong đờivô ngã vẫn tùy thân!

Thiền như thế mới không phụ ân Từ Phụ 6.

Thông Triệt 

 

                                                                          ______________________________________________________

1. Người vô sự = 1) Người không vướng mắc với ngoại duyên, 2) Người đạt được tánh giác.

2. Không trụ xứ = không chỗ trụ = không ở chỗ nào.

3. Gành = ghềnh = chỗ lòng sông bị thu hẹp, có đá chắn ngang dòng nước, làm sóng bắn lên tung tóe và nước chảy xiết. Ý nói, tâm lăng xăng, cứ khởi lên liên tục và hung hãn như sóng bủa ở đầu gành.

4. Vô sanh = Tánh giác. 5. Thức tánh = bản tánh của ý thức. (the nature of consciousness).

6. Từ Phụ = Cha Lành = Phật Thích Ca.

 _____________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT
CẢNH TỈNH NGƯỜI THÍCH LANG THANG
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,272