HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT020: CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - Diệu Như diễn ngâm

Friday, November 6, 20209:13 AM(View: 977)

TTT020 Chách Niem Tỉnh Giác TITLE

 

Trong chánh niệm, ta hằng biết, không ngôn ngữ,

Chẳng tư duy mà biết rất rõ ràng.

Ý còn đó, nhưng tâm ngôn chẳng còn dậy,

Trong đứng, đi, đây đó ta chẳng thấy,

Tâm nhị nguyên 

 

Nghĩ tưởng chẳng lăng xăng!

Thiền đạo, bặt nói năng,

Ý có; tâm yên lặng.

Hằng sống trong tánh giác,

Ấy là chánh niệm đạt.

Tỉnh thức biết khắp nơi.

Không ta, mà có biết.

Đó là biết không lời.

Chân thật biết—vô sanh—

Tánh Giác loài hữu tình,

Chiếu tan bóng vô minh!

x

 Chân thật biết là không phải biết bằng suy nghĩ,

Chẳng tư duy, chẳng khái niệm, chẳng kiếm tìm.

Biết như thế mới gọi là biết không khái niệm,

Biết không lời, không vướng mắc niềm đau.

 x
Tánh biết của Chân không đến từ phạm trù tư duy,

không đến từ sự giả tạo và không ghi vào nghiệp thức

Như thế, tôi biết nó và công bố

Song trái tim của nhà thông thái dởm (the pedants) đầy chất độc.

Tâm như thật khó lãnh hội:

Không ngăn trở bởi những giới hạn khái niệm, không nhơ bẩn, trái tim

Không bao giờ có thể được quán sát cụ thể trong Chân ngã

Nếu có thể, nó chuyển vào sự bị kích thích nộc độc rắn

Vật được mặc khải (postulated) bởi trí năng không có trong nó.

Vì chúng không có nền tảng, cũng không tồn tại

Khi ta biết Chân không ở trong thực tại của nó

Rồi không có sự thấy và sự nghe, nhưng cũng không có cái gì là không có này

 Thông Triệt

______________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,212