HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT016: Đường Tâm Linh - DIệu Như diễn ngâm

Sunday, October 18, 20203:00 PM(View: 1216)
TTT016  Duong Tam Linh  TITLE
Ở đâu có vô thường,
Ở đó có tâm nhiễu nhương xuất hiện,
Vì tự ngã có mặt
Dính mắc việc thị phi
Chấp trước việc thường hằng
Sắc, tâm luôn dính mắc.
 
Ở đâu không có ngã.
Ở đó không có chủ,
Vì ngã là tự chủ,
Không tự chủ, không ngã.
 
Không ngã, tâm thăng hoa,
Không ngã, nghiệp chuyển hóa.
Siêu việt trí phát huy,
Tư duy thường tĩnh lặng.
Trí năng luôn vắng bóng.
Phiền não lánh xa ta.
Tự ngã chơn thanh tịnh,
Bi, trí, dũng thường sinh.
Đường tâm linh thành tựu.

Thông Triệt 

Tặng Từ Tâm Đạo.
Sau thời gian 3 năm tu học,
Tâm Đạo có nhiều tiến bộ trên
đường tâm linh.
12-12-99
Bế giảng Khóa 1 Bát Nhã

_______________________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT 
ĐƯỜNG TÂM LINH

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

  
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,220