HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT015: THẤY NHƯ LAI

Sunday, October 18, 20202:49 PM(View: 1328)

TTT015  Thay Nhu Lai TITLE

 


Dùng sắc thấy Như Lai,

Dùng âm thanh cầu Như Lai,

Là thấy Phật trên bàn thờ,

Chớ chẳng phải thấy Như Lai.

 

Đấy là tai ta nghe tiếng,

Lời cầu nguyện của chính mình,

Nên chẳng thật thấy Như Lai!

Như Lai ngoài sắc, thinh.

Như Lai không thuộc tính,

Như Lai không bóng, hình,

Làm sao thấy được Như Lai?

 

"Tathā" là "như vậy,"

Như bầu trời không áng mây,

Như tâm như thật thấy,

Đang là ngay ở đây.

"Gatā" là đi đến

"Như vậy": chỗ không tên.

Thể nền muôn vạn pháp.

Không, Chân Như nội tại,

Chánh trí tự hiển bày.

Huyền diệu thay, Bát Nhã!

Tathā siêu lý luận.

Đang là không nhị nguyên.

Nhưng tathā... thật đắng cay!...

dụng công đêm với ngày

Tánh Như Lai cũng khó thấy.

 

Vì ngàn thánh không thể bàn,

Ngàn lời không thể đến,

Nhưng không lời liền đến ngay!

Tathā đương nội tại.

Như Lai ngay ở đây.

Bây giờ, trong hiện tại.

 

Nếu mê liền chẳng thấy,

Suốt đời theo bóng hình,

Nương tựa vào sắc, thinh,

Dính mắc khó gở ra.

Ta bà đành lang thang.

 

Thông Triệt  

 

Tặng Tuệ Minh Hiếu, thiền sinh có nhiều cố gắng tu tập.
Cuối Khóa Bát Nhã đã nhận ra tánh Như Lai
giá trị của tinh thần Bát Nhã trong cuộc sống đa dạng và tạm bợ.

12-12-99    Bế giảng Khóa I Bát Nhã
____________________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT

THẤY NHƯ LAI 

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,280