HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT011: Ý NGHĨA ĐỜI TU - Thùy Nga diễn ngâm

Monday, September 28, 20209:24 PM(View: 1443)

TTT011  Ý Nghĩa Đời Tu TITLE

 Ta độc hành, độc bộ,

Không bạn cũng không kinh,

Ngày đêm sống một mình:

Thực tập biết vô ngôn,

Chốn chốn không lời biện.

x

Chứng kiến động sáu căn,

Nhưng hằng luôn tỉnh thức,

Vô ngôn biến thành lực,

Sức Định sẽ trọn thành.

Vô Sanh ta sẽ đạt.

x

Ba tháng không uổng phí

Đời tu thật tế nhị:

Biết đường thì đi thẳng,

Không biết thì loanh quanh.

Suốt đời đành mai một,

Nhốt mình trong Bị Sanh!

x

Bị sanh thì sanh mãi,

Khổ não cứ dằng dai,

Nghiệp chướng cứ kéo dài,

Bao giờ mới giải thoát,

Đoạt được cái VÔ SANH?

x

Ta độc hành, độc bộ,

Tỉnh thức biết vô ngôn,

Chốn chốn cùng muôn pháp

Làm bạn qua sáu căn,

Tánh giác hằng chủ động;

Định, Huệ thể tương đồng,

Tâm không trong tâm không.

x 

Đời tu thật sống động,

Đó đây ta thong dong.

Thường sống trong chân tánh,

Phật gọi cái "VÔ SANH."

Tiên, thánh không thể bàn,

Ngàn Phật không thể nghĩ,

Ai được, hết lang thang !

Thông Triệt
_____________________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT 

Ý NGHĨA ĐỜI TU 

audio-icon_thumbnail

Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 


audio-icon_thumbnail
Thùy Nga diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,149