HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TTT01 Thơ THÔNG TRIỆT: Ngọn Đuốc Chơn Thiền

Thursday, July 30, 20203:08 PM(View: 2079)

TTT001  Ngon Duoc Chon Thien TITLE

Ta tự mình thắp đuốc

Ngọn đuốc của chơn Thiền,

Không đảo điên hư vọng,

Qua Không Tánh, Chân Như,

Qua "Tathà" - "Như vậy"

Khơi dậy trí vô sư.

 

Bằng ngọn đuốc chơn thiền,

Của như thật tri kiến,

Nhìn vạn pháp đang là

Trong không ta, không ngã

Làm phát huy ba lực:

Bi, Trí, Dũng hiên ngang.

 

Ba Cửa Thành Niết Bàn,

Ta vào tâm rỗng rang.

An trụ trong vô tướng,

Phiền não hết nhiễu nhương.

Chướng duyên hết cản trở,

Giấc mơ sẽ trọn thành,

Bi, Huệ đồng phát sanh.

Đủ duyên ta thừa hành,

Đời đời Bồ Tát Đạo,

Giáo hóa khắp quần sanh.

 


 
Tặng Tâm Thảo
Với sở nguyện thừa hành Bồ Tát Đạo.
12-12-99 - Bế giảng Khóa I Bát Nhã
    Thông Triệt


_______________________________________________________________________

Thơ THÔNG TRIỆT 
Ngọn Đuốc Chơn Thiền

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực Hiện
nguồn: http://www.thientanhkhong.org/html/vannghe/nhac.html


_______________________________________________________________________
Thơ THÔNG TRIỆT: Ngọn Đuốc Chơn Thiền

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,277