HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0115 Thơ Tâm Hoa: TƯỞNG NHỚ THẦY - Commemorating on our Most Venerable Master- Translated by Ngọc Huyền

Monday, December 28, 20201:59 PM(View: 419)

Tưởng Nhớ Thầy

 DD0115 Tâm Hoa TƯỞNG NHỚ THẦY 1


Thắp nén hương con tưởng nhớ Thầy
Âm vang lời giảng vẫn còn đây
Vô ngôn, đường dẫn vào viên ngộ,
Tỉnh thức, đèn soi thoát huyễn say.
An nhiên Phật quốc, theo chân bước,
Khổ luỵ nhân gian, thả gió bay...
Nhất tâm khấn nguyện xin hồi hướng 
Tất cả hạnh lành trọn sáng nay...
Tâm HoaCommemorating on our Most Venerable Master
DD0115 Tâm Hoa TƯỞNG NHỚ THẦY 2
With an incense stick, I’m recollecting on our Master
The sound of his Dharma lectures is still lingering here
Non-inner talk, the way leading to full Enlightenment,
Awareness, the light to get out of illusion and cravings.
Human sufferings, releasing in the wind….
Intact in the Lord’s Kingdom, following the Buddha’s steps
Heartfeltly praying for dedicating to our Master,
My whole righteous conducts this morning.
                                                        Translated by Ngọc Huyền
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,312,576