HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0112 Huệ Liên: TƯỞNG NIỆM GIÁP NĂM ÂN SƯ HÒA THƯỢNG THIỀN CHỦ

Monday, December 28, 202012:20 PM(View: 432)

Tưởng niệm giáp năm
Ân Sư Hoà Thượng Thiền Chủ

LeTieuTuong ThayDSC00022 

Kính bạch Giác Linh Thầy!

Trần gian nguyện lực dừng chân

Nhân duyên đã mãn... Qui tây nhẹ nhàng

Thầy về Phật quốc Niết-Bàn

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba

Thầy đi để lại ta bà

Tánh không, truyền lại hậu lai thực hành

Nhập không, thấy Tánh rành rành

Sống cho trọn vẹn bây giờ và ở đây...

Tuy Thầy nhẹ gót về Tây

Thầy ơi ! gặp lại ở giây không lời

Thành tâm mượn cái có lời

Tri ân Thầy Tổ hiển bày kính dâng. 

Đây bát cơm đầy con kính dâng

Thầy ơi ! Không muốn nói nên lời

Vì Thầy đã dạy con Không Nói

Ân trả...cho Thầy phải dụng công.

Một phút ra đi là trở về cát bụi

Thầy đi rồi Pháp Tánh vẫn còn đây

Nhớ năm rồi Thầy dạy học ở nơi này

Mà hôm nay giáp năm Thầy đã đến

Chúng con nguyện y lời Thầy dạy

Niệm BIẾT KHÔNG LỜI chớ lãng quên

Tĩnh thức rỗng rang không dính mắc

Nhận thức biết không lời.... chẳng có chi

Năng lượng Từ Bi hằng hỷ xả

Hôm nay dâng cúng tri ân Thầy

Thức ăn chúng con nấu vẫn thơm mùi thiền vị

Tách nước trong ngần dạ kính dâng

Khói hương toả vẫn thơm mùi Thiền duyệt

Chúc nguyện Giác Linh Thầy an nhiên tự tại nơi Niết Bàn miên viễn,....
đủ duyên lành Bi nguyện độ quần mê.

Nam mô tưởng niệm tri ân Thầy

Hoài niệm:

Kính bạch giác linh thầy.

Thầy ơi ! Chúng con nhớ năm xưa nơi rừng Sa La song thọ.

Đức Thế Tôn nhập vào đại định vô dư y Niết Bàn,
thì năm qua Thầy cũng đã an nhiên thâu thần về cõi Phật.

Mây Bát Nhã kết bầu trời xanh biếc,
Hoa Ưu Đàm dư hương vẫn còn đó.

Hôm nay đây tuy nhục thân Thầy không còn chốn Phật đường.
Nhưng diệu Giác Thầy vẫn nêu gương thiện Trí.

Thầy ơi ! nhớ lúc xưa căn trần thanh tịnh.
Thầy sớm liền thế phát xuất gia
nhập thất bất đắc dĩ tỏa mùi thiền vị..., từ khi đầu chưa bạc.

 

Những tưởng trăm năm cửu trụ ta bà để thỏa nguyện độ sanh,
nào ngờ đâu Thuyền Bát Nhã đã đưa Thầy về cõi vô dư y Niết bàn tịch diệt

Ôi ! thuyền đại nguyện đã trở về nơi bến giác.
Đủ duyên lành lướt sóng độ quần mê.
Dung nghi Thầy khuất dạng kể từ đây.
Nơi Thiền Viện ra vào không còn thấy.

 

Thầy ơi ! Mượn lời kính cẩn dạ chân thành.

Nguyện giác linh cửu phẩm tọa cao đăng, vô sanh mẫn từ tôn thân thọ....

Vào giờ này nơi lạc quốc hoa khai.
Đài sen đã sẵn sàng nơi an nghỉ.

Thầy vui vầy nơi pháp hội hoa đăng.....
Có biết chăng một đàn con dại đang ngẩn ngơ giữa buổi hạ về, sữa pháp dồi lòng con đối mãi.

 

Chúng con nguyện y lời Thầy dạy...
Tự dụng công mở trí khai thông.
Giữ niệm biết rỗng rang.... nuôi giới thân huệ mạng...

Thầy ơi ! giờ này môn đồ chúng con đang kính cẩn quỳ trước án tiền.
Kính dâng lên nén hương ngũ phẩm, tách nước trong ngần dạ kính dâng....
Thức ăn chúng con nấu vẫn khoe mùi thiền vị...
Trên đài sen ngửa mặt dâng lên.
Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống.

 

Ôi thôi ! Phật sự viên thành uyển thân giả hợp.
Biển đại nguyện thênh thang qua lại.
Nguồn thiền chan chứa đứng hiên ngang.
Tâm bất động tự tại ra vào. 
Dòng pháp như đượm nhuần ân thấm thiết.

 

Kính dâng lên hương vị đề hồ.....
Cho thỏa tấm lòng thiền duyệt.
Nguyện cầu Phật quốc khai hoa. 
Chúc nguyện giác linh thầy an nhiên tự tại Niết Bàn miên viễn....
đủ duyên lành thị hiện độ quần mê.

 

Bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết Tri ân trên Thầy, Ni Sư cùng Tăng Đoàn và tất cả Thiền Sinh.

 

Kính dâng

Huệ Liên

Reader's Comment
Tuesday, December 29, 20206:29 PM
Guest
Tuyệt! Viết nhiều thêm cho!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,312,576