HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP: Chương 5 - Các Bộ Ảnh: THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG Những Ngày Đầu Thành Lập

Wednesday, January 13, 20218:10 AM(View: 1080)

THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP
Chương 5 - Các Bộ Ảnh
Ban Điều Hành WEBSITE sưu tập và trình bày 
THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG Những Ngày Đầu Thành Lập
Xin chung sức giúp ghi chú các bức ảnh
Thí dụ: 42- Khuon Vien Thien Vien Tanh Khong  luc 5 gio 47 chieu ngay Thu Bay 16 thang 10 2004
Click vào hình để xem lớn hơn

ThienVienTK BuocDauThanhLap 02
2
ThienVienTK BuocDauThanhLap 03
3
ThienVienTK BuocDauThanhLap 04
4
ThienVienTK BuocDauThanhLap 05
5
ThienVienTK BuocDauThanhLap 06
6
ThienVienTK BuocDauThanhLap 07
7
ThienVienTK BuocDauThanhLap 08
8
ThienVienTK BuocDauThanhLap 09
9
ThienVienTK BuocDauThanhLap 10
10
ThienVienTK BuocDauThanhLap 11
11
ThienVienTK BuocDauThanhLap 12
12
ThienVienTK BuocDauThanhLap 13
13
ThienVienTK BuocDauThanhLap 14
14
ThienVienTK BuocDauThanhLap 15
15 - 
ThienVienTK BuocDauThanhLap 16
16
ThienVienTK BuocDauThanhLap 17
17
ThienVienTK BuocDauThanhLap 18
18
ThienVienTK BuocDauThanhLap 19
19
ThienVienTK BuocDauThanhLap 20
20
ThienVienTK BuocDauThanhLap 21
21
ThienVienTK BuocDauThanhLap 22
22
ThienVienTK BuocDauThanhLap 23
23
ThienVienTK BuocDauThanhLap 24
24
ThienVienTK BuocDauThanhLap 25
25
ThienVienTK BuocDauThanhLap 26
26 -13 thángg 12, 2003 Thiền hành
ThienVienTK BuocDauThanhLap 27
27
ThienVienTK BuocDauThanhLap 28
28
ThienVienTK BuocDauThanhLap 29
29
ThienVienTK BuocDauThanhLap 30

30
ThienVienTK BuocDauThanhLap 31
31
ThienVienTK BuocDauThanhLap 32
32
ThienVienTK BuocDauThanhLap 33
33
ThienVienTK BuocDauThanhLap 34
34
ThienVienTK BuocDauThanhLap 35
35
ThienVienTK BuocDauThanhLap 36
36
ThienVienTK BuocDauThanhLap 37
37
ThienVienTK BuocDauThanhLap 38
38
ThienVienTK BuocDauThanhLap 39
39
ThienVienTK BuocDauThanhLap 40
40
ThienVienTK BuocDauThanhLap 41
41
z Khuon Vien Thien Vien Tanh Khong  luc 5 gio 47 chieu ngay Thu Bay 16 thang 10 2004 -- DSCN6986 (1)
42- Khuon Vien Thien Vien Tanh Khong  luc 5 gio 47 chieu ngay Thu Bay 16 thang 10 2004


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,316,893