HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

Thursday, December 24, 20201:07 PM(View: 2010)

Thay Thich Thong Triet size 4x6NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

(Duy Na thỉnh 3 tiếng chuông họp chúng trước chánh điện.

Đại chúng xếp hàng hai bên: Nam tả, Nữ hữu, tính từ bàn Phật)

 

 

KỆ NGUYỆN HƯƠNG 

(Chủ lễ quỳ đọc kệ nguyện hương, đại chúng đứng chắp tay nghe)  

 

Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức, 
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. 
Đạo Từ Bi vót hình non thẳm, 
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng(chuông)

Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát,

Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát,  

Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha…Tát(chuông,  xá)

*** chủ lễ tiếp tục quỳ dâng lời nguyện, đại chúng đứng lắng nghe:

 

KỲ NGUYỆN.

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Chúng con là Tăng, Ni thuộc tăng đoàn Thiền Viện Tánh Không, và toàn thể chư Tăng, Ni cùng Thiền sinh Tánh Không hiện có mặt trên mạng lưới zoom toàn cầu. Chúng con đồng cung đối Phật đài, thành tâm ngưỡng nguyện từ lực Tam Bảo, ở khắp mười phương, quang giáng Tổ đường này, thùy từ chứng minh cho buổi lễ Húy Kỵ lần thứ nhất của Hòa Thượng Tổ sư thượng Thông hạ Triệt.

Thâu thần thị tịch lúc 00 giờ 4 phút sáng

ngày 27 tháng 12 năm 2019,

Tại Houston Texas, Hoa Kỳ.

Trụ thế 90 năm  -  Hạ lạp 45 năm

Chúng con đồng nguyện Hòa Thượng Tổ sư nơi Niết Bàn Diệu Tâm từ bi chứng giám.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (chuông, xá 1 xá )

 

 ***Chủ lễ đứng lên.

Duy Na nhịp nhẹ 2 chuông báo hiệu bắt đầu bài Tán Phật.

 TÁN PHẬT (khánh.  Chủ lễ xướng - Đại chúng đứng tụng theo)

 

Đại từ, Đại bi  thương  chúng   sinh

Đại  hỷ, đại  xả, cứu  hàm  thức 

Tướng  đẹp  sáng  ngời  dụng  trang  nghiêm 

Chúng  con  chí  tâm  thành  đảnh lễ  (chuông) -  thỉnh nhiều khánh: xá.

 Nhịp 1 chuông:

-Chí tâm đảnh lễ tất  cả  chư  Phật  ba  đời  tột    không  khắp  pháp  giới   (chuông)-  1 lạy, nhịp 1 khánh: đại chúng đứng lên-thỉnh nhiều khánh: xá.   Nhịp 1 chuông báo  hiệu  xướng tiếp:

-Chí tâm  đảnh lễ tất   cả  Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp  giới   (chuông)1 lạy, nhịp 1 khánh: đại chúng đứng lên-thỉnh nhiều khánh: xá.   Nhịp 1 chuông báo  hiệu  xướng tiếp:

 -Chí tâm  đảnh lễ tất  cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp  giới   (2 chuông dứt bài)1 lạy, nhịp 1 khánh: đại chúng đứng lên-thỉnh nhiều khánh: xá.   

***Khai chuông mõ:

- Duy Na: người thỉnh chuông/ Duyệt Chúng :người giữ nhịp, thỉnh mõ/khánh.  

(Nếu có 3 người thì người thỉnh khánh đứng trong chúng ở hàng đầu)

  Đại chúng đứng. Duy Na nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ để thức chuông, báo hiệu bắt đầu:

- Bong….Bong….Bong

- Cốc…Cốc…..Cốc

- Bong…Cốc…Bong…Cốc…Bong…Cốc 

- Cốc…Cốc Cốc…Cốc

TÁN PHÁP (mõ, chủ lễ đứng xướng, đại chúng đứng tụng theo)

 Pháp Phật   sâu  mầu   chẳng   gì   hơn

Trăm ngàn  muôn   kiếp   khó   được    gặp  

Nay   con   nghe  thấy   vâng  gìn   giữ  

Nguyện   hiểu   nghĩa   chơn   Đức   Thế  …Tôn  (chuông)

Quy kính  Phật, Bồ  Tát  trên  hội  Bát  Nhã

Quy  kính  Phật , Bồ  Tát  trên  hội  Bát  Nhã

Quy  kính  Phật , Bồ  Tát  trên  hội  Bát  Nhã  

 (chuông) -  xá 1 xá. 

Nhịp 1 chuông tụng  tiếp  theo liền:   Ma-Ha…

 

BÁT NHÃ TÂM KINH  TỤNG 3 BIẾN – lập lại từ :Quán Tự Tại….

 (mõ, đại chúng đứng tụng theo chủ lễ)

 Ma-Ha  Bát-Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba-La -Mật -Đa thời chiếu kiến Ngũ Uẩn giai   không, độ nhất thiết khổ ách  . (chuông)

   Lợi   Tử !, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử !  Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức, vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp,  vô Nhãn giới, nải chí vô Ý Thức giới, vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận, nải chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận. Vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệc vô đắc. (chuông)

vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam Bồ-Đề. (chuông)

Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.  Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú tức thuyết chú viết:

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát-Bà Ha.” (chuông) tụng bắt đầu trở lại từ :Quán tự tại…(2 lần)

 lần thứ 3 tiếp tục:

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát Bà Ha.” (chuông)

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế  Bồ-đề Tát Bà   Ha   ( 2 chuông) báo hiệu dứt bài) -  xá 1 xá .

Nhịp 1 chuông  tiếp tục:

 

LỄ PHẬT TỔ (khánh) - Chủ lễ xướng, đại chúng tụng theo và cùng quỳ xuống:

 Chí tâm  đảnh lễ  Quá  Khứ  Phật  Tỳ   Thi  (chuông)

 -  lạy xuống , nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh: ,  xướng tiếp:

Chí tâm  đảnh lễ  Hiện  Tại  Phật  Thích  Ca  Mâu Ni  (chuông) - lạy xuống, nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh: ,  xướng tiếp:

Chí tâm  đảnh lễ ...  Vị  Lai  Phật  Di  Lặc Tôn  (chuông)

 tiếp tục như trên.           

Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư Đại Ca Diếp   (chuông)

Chí tâm đảnh lễ… Tổ Sư A  … Nan  (chuông)

Chí tâm đảnh lễ… Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma   (chuông)

Chí tâm đảnh lễ... Tất cả chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung  Hoa, Việt  Nam   (chuông) : báo hiệu dứt bài ) -   lạy xuống,  nhịp1 khánh:  đứng lên,  thỉnh nhiều khánh:   .

 

VĂN SÁM HỐI

(mõ hoặc khánh+mõ. Toàn chúng đồng quỳ tụng)

 Chúng con đồng đến trước Phật đài,   

Tâm  thành đảnh lễ mười phương Phật,   

Tất  cả  Bồ Tát trong ba đời,   

Thanh văn Bích -chi chúng Hiền Thánh,    

Đồng đến chứng minh con phát lồ:     (chuông)

Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,    

Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,

Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,

Tội ác chiêu hoài không biết dừng,

Hôm nay tỉnh giác con sám hối, (chuông)

Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,

Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,  

Bồ-Tát Thanh-Văn thảy hộ trì 

Khiến con tội cũ như sương tuyết,

Hiện tại đời con đang sống đây,

Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,

Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.

Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn.

Sân si tật đố hạnh tà mê,

Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,

Gạt lường ác khẩu lời vu oan,

Sát sanh hại vật thân gây tạo,

Thương tổn sanh linh để lợi mình,

Tam Bảo chứng minh con sám hối. (chuông)

Dứt tâm tương tục kể từ đây,

Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,

Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,

Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,

Kiến tánh viên minh tâm nhất như.

Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,

Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại,

Tam giới ra vào độ chúng sanh.

Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,

Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,

Công đức tu hành xin hồi hướng,

Tất cả chúng sinh đều Niết -bàn

Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu,

Mặc áo Như-Lai chứng Pháp thân,

Đồng phát Bồ- Đề tâm bất thối,

Đồng   ngộ    vô   sanh    pháp   giới    chân  ,    

Đồng   lên    Phật   quả    vào   Diệu    giác  ,    

Đồng   nhập    chân   như    thể   sáng    (nhiều mõ liên tục) tròn.

 

Chủ lễ quỳ, xướng một mình. (Đại chúng quỳ lắng nghe)

 

Tánh tội vốn không do tâm tạo,

Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong

Tội trong tâm diệt thảy đều không,

Thế ấy mới là chân sám    (nhiều mõ liên tục)hối   .

 

Đại chúng quỳ đồng tụng theo chủ lễ:

 

Nam        Cầu  Sám   Hối    Bồ    Tát   …  

Nam     Cầu  Sám   Hối  Bồ  Tát

Nam    Cầu  Sám  Hối  Bồ  Tát . (2chuông)

 xá 1 xá,  tất cả cùng đứng lên)

Nhịp 1 chuông.

Thỉnh mõ: Cốc Cốc…Cốc  - Tụng tiếp :Một nguyện…

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN (mõ, đại chúng đứng tụng theo) 

 

Một nguyện  nguồn linh  thường  rỗng  lặng

Hai  nguyện  tạng  thức  hết  lăng  xăng

Ba  nguyện  khối  nghi  đều  tan  nát

Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy

Năm nguyện pháp trần không khởi diệt

Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng

Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa

Tám nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót

Chín   nguyện   ý   ngựa   dứt   cương   yên

Mười  nguyện  mở  lòng  nghe  Phật  dạy  (chuông)

 

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG (mõ, đại chúng đứng tụng) 

 

Chúng con  hồi tâm  về  Thánh  Chúng

Ân  cần  đầu cúi lễ Từ Tôn

Thềm thang Thập Địa nguyện sớm lên

Chân tâm Bồ Đề không thối  … chuyển

 

PHỤC NGUYỆN

 Chủ lễ đứng, xướng một mình (đại chúng chắp tay lắng nghe)

 

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh

Toàn chúng mãi thuận hòa

Phật Huệ chiếu sáng ngời

Mưa Pháp hằng nhuần gội

Phật tử lòng tin sâu

Ruộng phước càng tăng trưởng

Chúng sanh sống an lạc

Vui hưởng cảnh thái bình

Nơi nơi dứt đao binh

Mỗi mỗi đều thành Phật

 Chủ Lễ xướng. Toàn chúng đồng niệm theo:

Nam Mô  Bổn Sư  Thích  Ca   Mâu  Ni  … Phật

 
Chủ lễ quỳ,  nguyện một mình (đại chúng đứng chắp tay lắng nghe)

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Chúng con là Tăng, Ni thuộc tăng đoàn Thiền Viện Tánh Không, và toàn thể chư Tăng, Ni cùng Thiền sinh Tánh Không hiện có mặt trên mạng lưới zoom toàn cầu. Chúng con đồng cung đối Phật đài, thành tâm phúng tụng Bát Nhã Tâm Kinhsám hối tịnh tâm, đồng một dạ chí thành, xưng dương cùng tán thán Hòa Thượng Tổ sư thượng Thông hạ Triệt, người khai sáng dòng thiền Tánh Không, vị Hòa Thượng khai sơn Thiền viện Tánh Không tại California và Thiền viện Chân Như tại Texas Hoa kỳ.

Chúng con đồng kính lễ Hòa Thượng Tổ sư, cùng với Liệt vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Nguyện noi gương Hòa Thượng Tổ sư, chúng con nỗ lực tiến tu, xa lìa phiền não, Bồ Đề tâm kiên cố, vượt thoát trầm luân, để đền ơn giáo dưỡng. Ngưỡng mong Liệt vị Tổ sư từ bi chứng minh cho lòng hiếu kính của chúng con. (chuông)

 

ĐẢNH LỄ:  (Hướng về Di Ảnh Thầy, Chủ Lễ xướng)

1. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa Thượng thượng Thông hạ Triệt, người kế thừa thiền phái Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Chí tâm đảnh lễ. (1 lạy)

2. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa Thượng thượng Thông hạ Triệt, người kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử Trùng Hưng đời thứ hai. Chí tâm đảnh lễ. (1 lạy)

3. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa Thượng thượng Thông hạ Triệt, người khai tông lập phái thiền học Tánh Không, vị Hòa Thượng khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không California và Thiền Viện Chân Như Texas. Chí tâm đảnh lễ. (1 lạy, chuông) 

Chủ lễ xướng.  Đại  chúng đồng niệm theo:

 Nam Mô  Bổn Sư  Thích  Ca   Mâu  Ni  … Phật

 

HỒI HƯỚNG CẦU SIÊU (mõ, toàn chúng đứng tụng theo Chủ Lễ) 

 

Tưởng niệm Tổ Sư công đức  không  tính  kể

Thắng   phước   vô   biên  đồng  hướng  về

Nguyện khắp pháp giới chư chúng sanh

Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

Nguyện được trí huệ thật sáng ngời

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

Đời đời thừa hành Bồ Tát  … Đạo   (chuông), xá 1 xá)

 

 

TAM QUY (Mõ – Toàn chúng đứng. Chủ lễ xướng, đại chúng tụng theo và lạy xuống)

  Nhịp 1 chuông -  thỉnh 3 tiếng mõ:  Cốc Cốc…Cốc

-Tự quy  y Phật  Nguyện  cho  chúng  sanh, hiểu thấu  đại  đạo , phát    thượng  tâm   (chuông)- lạy  xuống , nhịp1 khánh đứng lên, nhiều khánh:  xá.

 Nhịp 1 chuông - Cốc Cốc…Cốc

-Tự quy  y Pháp  Nguyện  cho  chúng  sanh, thâm   nhập  ba  tạng, Trí Huệ như  biển   (chuông)- lạy  xuống , nhịp1 khánh đứng lên, nhiều khánh:  xá.

 Nhịp 1 chuông - Cốc Cốc…Cốc

-Tự quy  y Tăng ...  Nguyện  cho  chúng  sanh, thống  lý  đại  chúng, hết  thảy  không  ngại  

(2 chuông báo dứt) - lạy xuống, nhịp 1 khánh: đứng lên,  thỉnh nhiều khánh: xá)

 

 Toàn chúng đứng, tiếp tục tụng:

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN (mõ)

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện  độ

Phiền não  tận, thệ nguyện  đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học...

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành .

 

vô  tiếp liền bài Hồi Hướng:  Nguyện đem .….

 

HỒI HƯỚNG (mõ)

 

Nguyện  đem  công  đức  này

Hướng  về  khắp  tất  cả

Đệ  tử    chúng  sanh

Đều  trọn  thành  Phật  … đạo .

 

Thỉnh 3 tiếng chuông , xá 3 xá.

 

 

BUỔI LỄ HOÀN MÃN
HoaSen               

 

 

 

 

                                               

Reader's Comment
Friday, December 25, 20208:36 AM
Guest
Kính chào NI SU , THAY KHONG DANG & tăng thân và ban tổ chức TVTK . Tổ đình Perris ,
tmN. vô cung cám ơn CHƯ Vị đã soạn sẵn bài " Nghi thức tưởng niệm THÂY BỔN SƯ H.T. Ân Sư THICH THÔNG TRIỆT ....." thị tịch đúng một năm ....cho tất cả mọi DTTK. trên THE GIOI cùng nhau đồng loạt áp dụng:
LỄ TƯỞNG ÂN SƯ TANH KHONG chúng ta . Bên DTTK. Paris chúng con đã ra thông báo và mời thiền sinh Phật tử TK. qua trực tuyến Jetsi meet của DT.Paris cùng TƯƠNG NIẸM HT BỔN SƯ : ngày chủ nhựt 27/12/20 với Cô TIEM NHU chủ lễ tại DT. Paris lúc 10gio sáng.... cùng nhóm Tu học & giáo tho ( đại diện ) đến trú xứ tham dự buổi lễ trong tình thân mật và trang nghiêm .....Bên Phàp vẵn tôn trọng luật cấm tụ hợp
đông trong lúc dịch COVID 19 chưa chấm dứt .tmN. sẽ đại diện thiền sinh dttk. Paris , lo nghi lễ Sư phụ BỔN SƯ được kết quả tốt đẹp như nguyện.
Con kình đưa TIN đến NI SƯ & TĂNG THÂN bên Tổ Đình TRUNG ƯƠNG tường lãm . NMBSTCMNP. Thành tâm kính lễ .....
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 30, 20207:12 PM(View: 1708)
ngày 4 tháng 1, 2020 - VIDEO Lễ Di Quan từ Thiền Viện Chân Như và Lễ Trà Tỳ tại nhà quàn Vĩnh Cữu (Houston TX)
Tuesday, January 14, 20206:59 AM(View: 3610)
Hình ảnh Tang Lễ Thầy Thiền Chủ - Ngày 1 tháng 1: Lễ Nhập quan và Thọ tang - Ngày 3 tháng 1: Lễ tưởng niệm Tại Thiền Viện Chân Như - Ngày 4 tháng 1: Lễ Di quan và Trà Tỳ
Wednesday, April 1, 20208:52 PM(View: 2919)
TƯỞNG NIỆM của Hòa thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH trong buổi lể trà tỳ Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
Sunday, January 12, 20207:39 PM(View: 4660)
Bài TƯỞNG NIỆM THẦY Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đọc ngày 3 tháng 1,2020 tại Thiền Viện Chân Như vói 3 bức thư cuối cùng thầy gửi trước khi ra đi
Tuesday, December 31, 20197:20 PM(View: 3338)
Thầy vẫn là tấm gương sáng, là ngọn đại đăng soi đường dẫn lối cho chúng con trên bước đường tu tập.
Thursday, December 30, 202111:25 AM(View: 818)
Nhân ngày lễ húy kỵ lần 2 của Thầy, chúng ta cùng nhau ôn lại những di sản chung mà Thầy đã cho chúng ta với lòng tri ân vô hạn. Chúng ta cần phải tự cố gắng hơn nữa, tự tu, tự giác để cùng nhau thực hiện hoài bão của Thầy tức là “Thiền Đi Vào Đời Sống”.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 1240)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Wednesday, December 29, 20217:56 AM(View: 1959)
HÌNH ẢNH Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT - 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 8, 20217:55 PM(View: 1060)
Karaoke: Cổ Nhạc XE THẦY MỘT SỐ Marc Giang Phổ thơ THIỀN TẬP của Như Nguyên ( ĐT Tanh Không Sydney, Autralia) Điệu Khốc Hoàng Thiên - Cải Lương Nam Bộ Nhạc: Trừ Quang - Văn Dần - Ngọc Tuấn Trình Bày: Marc Giang (ĐT Tánh Không Toulouse, France)
Wednesday, December 8, 20216:35 PM(View: 783)
Tôi đã khóc Mẹ, khóc Cha Hôm nay là lần thứ ba, khóc Thầy Biết rằng Vô Thường là đây Mà sao đối diện lòng đầy Khổ Đau
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 2319)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 2373)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Sunday, April 18, 202111:11 AM(View: 1702)
Thơ : Thiền sư Thông Triệt (làm tại trại cải tạo Hà Tây, mùa xuân 1982) Đàn kìm : Nghệ sĩ Quốc Tú (https://www.youtube.com/watch?v=V5vQQHpCx₈) Soạn lời cổ nhạc và trình bày : Marc Giang (TK Toulouse, France).
Tuesday, January 26, 20217:00 PM(View: 2613)
Hôm nay, ngồi trước di ảnh Thầy, con xin kính dâng lên giác linh Thầy một bài viết kể về chuyện xưa, khi con mới đến gặp Thầy ở Thiền Viện lần đầu tiên. Một câu chuyện thật dễ thương và đầy cảm xúc mỗi khi con nhớ lại
Wednesday, January 20, 20215:52 PM(View: 3686)
TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC TÜBINGEN (GERMANY) VÀ HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (USA) TỪ 2007 ĐẾN 2013 VỀ ĐỀ TÀI “ TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA THIỀN VÀ CÁC ĐỊNH KHU NÃO BỘ
Thursday, December 31, 202010:30 AM(View: 1547)
Kính bạch Thầy, Nếu được nói thêm về Thầy, con sẽ xin thưa: Thầy là một bậc Trí Tuệ và Từ Bi!
Thursday, December 31, 20207:28 AM(View: 1443)
“Cảm ơn Thầy đã cho chúng con nghe được tiếng hống của sư tử”. Thầy đã không còn với chúng ta, nhưng tiếng hống vẫn còn vang dội núi rừng. Có người nghe chăng ?
Monday, December 28, 20207:52 PM(View: 1450)
Từ Thầy cất bước thâu thần Thời gian thấm thoát đã tròn một năm
Monday, December 28, 20201:59 PM(View: 1408)
Thắp nén hương con tưởng nhớ Thầy Âm vang lời giảng vẫn còn đây Vô ngôn, đường dẫn vào viên ngộ, Tỉnh thức, đèn soi thoát huyễn say.
Monday, December 28, 20201:51 PM(View: 1553)
Con là thiền sinh Như Lưu thuộc đạo tràng Thiền Tánh Không Adelaide, Úc Châu, ngày hôm nay, nhân buổi lễ tưởng niệm một năm ngày Hòa Thượng Ân Sư Thích Thông Triệt viên tịch, con xin có đôi lời phát biểu để tưởng niệm Thầy và cũng để đóng góp vào công việc tu tập của chúng ta qua gương sống đạo của Thầy.
Monday, December 28, 202012:57 PM(View: 1433)
Chúng con, hội Thiền Tánh Không Paris xin có đôi lời bộc bạch kính dâng hương linh Thầy, Ni Sư cùng Tăng đoàn việc tu tập theo Thiền Phật giáo qua những lời giảng dạy của Thầy và Ni Sư trước đây và chúng con đã làm được trong năm 2020, một năm với nhiều biến cố trong cơn dịch bịnh Covid 19.
Monday, December 28, 202012:38 PM(View: 2953)
Ni Sư Triệt Như - Slide show hình ảnh Thầy.
Monday, December 28, 202012:20 PM(View: 1390)
Trần gian nguyện lực dừng chân Nhân duyên đã mãn... Qui tây nhẹ nhàng Thầy về Phật quốc Niết-Bàn Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba ...
Monday, December 28, 202011:50 AM(View: 1435)
Con là Thuần Trí Tịnh, hôm nay là ngày lễ giỗ đầu tiên của Thầy, ghi nhớ tròn một năm Thầy đã trở về cõi Phật.
Monday, December 28, 202011:05 AM(View: 1430)
Đạo tràng Stuttgart Germany TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ: HÌNH ẢNH CỦA THẦY TỪ 2002
Monday, December 28, 20208:31 AM(View: 3055)
Chúng con nguyện dấn bước đi tiếp con đường mà chư Phật đã đi, chư Tổ cũng đã đi, và Thầy đã để ra biết bao công sức, cầm tay chúng con mà dắt đi từng bước chập chững vào con đường Thiền này.
Thursday, December 24, 20207:00 PM(View: 2544)
Nhớ Thầy, chúng con nhớ đến hoài bảo phục vụ nhân sinh qua pháp môn Thiền của Thầy.
Tuesday, December 22, 20205:05 PM(View: 1374)
Thưa Thầy, con viết những kỷ niệm về Thầy nhân ngày giỗ Thầy như một lời Tri ân của con, một thiền sinh may mắn có duyên lành được học Pháp của Phật qua bài soạn của Thầy và Ni Sư Triệt Như thuyết giảng
Friday, December 18, 202012:24 PM(View: 1482)
Thầy ơi ! Thầy đã đi rồi Thiên thu bất tận ,héo hon nụ cười. Thầy là ngọn đuốc soi đường Giữa đêm tăm tối mịt mù khói sương
Friday, December 18, 202012:11 PM(View: 1226)
Lung linh Dư Ảnh Thầy tôi Như đang ẩn hiện ở nơi Tổ Đình Thầy tôi đâu có vân trình Rời khỏi thế giới vô minh ta bà !
Friday, December 18, 202011:52 AM(View: 1367)
Cho con xin lạy Thầy, ân nghĩa Thầy khắc tạc tâm can . Cho con xin lạy Thầy, dù sư phụ đã lìa thế gian .
Wednesday, December 16, 20207:51 AM(View: 1424)
Thiền đường xưa còn đây Thầy nay mãi xa rồi Bài Pháp xưa nghe lại Nhận hiểu ý VÔ THƯỜNG
Monday, December 14, 20209:00 AM(View: 1378)
Quì thắp nén hương lòng Tạ ơn Thầy muôn một Huệ mạng thầy trao cho Chúng con luôn ghi tạc.
Tuesday, December 1, 20202:29 PM(View: 1709)
Một mai Thầy đi xa Các con luôn ghi nhớ Lời Thầy dặn thiết tha Hãy tự mình thắp đuốc Ngọn đuốc của Chân Thiền
Wednesday, March 4, 20206:55 AM(View: 5578)
Hòa thượng Thích Thông Triệt, Thiền chủ pháp môn Thiền Tánh Không, đã mất ngày 27-12-2019 tại Mỹ, thọ 90 tuổi. Thầy để lại một dòng thiền đặc sắc trong thời hiện đại.
Wednesday, January 1, 20207:15 AM(View: 5187)
Thứ bảy 28 tháng 12, 2019 - 10am Lễ TƯỞNG NIỆM Hòa Thượng Ân Sư Thượng THÔNG Hạ TRIỆT tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH Chủ Trì Lễ Phật
Friday, December 27, 20199:32 PM(View: 11453)
Thiếu Thời - Thực hành không đúng cách - Ngộ đạo lần đầu - Kết quả pháp tu đúng - Thiền và khoa học - Chụp hình não bộ - Phục vụ nhân sinh qua Thiền
Friday, December 27, 20197:59 PM(View: 4903)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
148,366