HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP044: CỐNG HIẾN CHO ĐỜI

Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 1582)
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 44

CỐNG HIẾN CHO ĐỜI
44 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN copy

Mùa đông, những giờ phút cuối của một chu kỳ tương đối xuân hạ thu đông, sắp chấm dứt, để rồi một chu kỳ mới lại bắt đầu: mùa xuân hoa lại nở. Như vậy, dòng sống cứ tiếp diễn mãi không ngừng. Chúng mình cũng y như thế, đã sinh ra thì phải sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Làm sao tránh khỏi con đường một chiều này. Cho nên cái ý nghĩa của một đời người là mình phải sống như thế nào cho tốt?

Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này. Thầy có một bài kệ ngắn, mang tên “ Ngọn Đuốc Chơn Thiền”, tóm gọn nội dung con đường đi của chúng ta.

Ta tự mình thắp đuốc

Ngọn đuốc của chơn Thiền,

Không đảo điên hư vọng,

Qua Không Tánh, Chân Như,

Qua "Tathà" - "Như vậy"

Khơi dậy trí vô sư.

Bằng ngọn đuốc chơn thiền,

Của như thật tri kiến,

Nhìn vạn pháp đang là

Trong không ta, không ngã

Làm phát huy ba lực:

Bi, Trí, Dũng hiên ngang.

Ba Cửa Thành Niết Bàn,

Ta vào tâm rỗng rang.

An trụ trong vô tướng,

Phiền não hết nhiễu nhương.

 

Chướng duyên hết cản trở,

Giấc mơ sẽ trọn thành,

Bi, Huệ đồng phát sanh.

Đủ duyên ta thừa hành,

Đời đời Bồ Tát Đạo,

Giáo hóa khắp quần sanh.

Bài thi kệ này của Thầy Thiền Chủ đã trình bày con đường đi mà Thầy tâm nguyệnBồ tát đạo, khế hợp với chủ trương của Đức Phật là: “tự giác- giác tha” và “đối cơ thuyết pháp” đồng thời nêu rõ 4 chủ đề quan trọng trong Phật giáo, thuộc chân đế Bát nhã là:

-       Tánh Không
-       Tánh Chân Như
-       Như Thực tri kiến
-       Vô ngã.

Và “Ba cửa Giải thoát” hay “Ba cửa thành Niết Bàn”, cũng thưộc chân đế Bát nhã:

-       Không định
-       Vô tướng định
-       Vô nguyện định hay Vô tác định.

Tuy nhiên Thầy đã chọn một pháp để dụng côngChân như định hay thể nhập Chân Như. Hễ thành tựu chủ đề chân như thì hành giả cũng thông suốt những chủ đề khác. Nhưng làm sao thể nhập chân như? Đây là điều kiện :

1-    Phải tự lực thực hành (ta tự mình)
2-    Phải có trí sáng suốt (thắp đuốc)
3-    Phải chân thật, khách quan (không đảo điên, hư vọng)
4-    Phải hiểu ý nghĩa các chủ đề trước khi thể nhập.
5-    Phải thực tập thấy “cái đang là” để có Như thực tri kiến. Từ đây mới thấy “Cái Như vậy”.
6-    Kết quả: phải có Bi và Huệ đồng thời phát huy, mới là thực sự có khả năng ra giáo hóa. (Bi- Huệ đồng phát sanh, Đủ duyên ta thừa hành, Đời đời Bồ tát đạo). Tại sao vậy? Khi phát huy tâm Bi và có Trí Huệ thì con đường tu của mình thênh thang, không còn gì cản trở hay chướng ngại nữa, đồng thời con đường giáo hoá cũng thênh thang, không còn ai xét đoán, hay phản đối. Khi phát huy được tâm Bi thì không còn tâm sân hận, đố kỵ, phát ngôn bừa bãi, lớn giọng quở trách người khác. Vì tâm Bi là bi mẫn, thương mến, muốn giúp đỡ, lời nói sẽ nhẹ nhàng, từ tốn, mới thuyết phục được người khác. Ái ngữ là một điều kiện trong Tứ Nhiếp Pháp.

Tóm lại, bài thi kệ “Ngọn đuốc Chơn Thiền” này trình bày một con đường tu tập tương đối ngắn gọn, nghiêng về Thiền Huệ. Bước đầu thực hànhpháp Như Thực (Yathābhūta).  Dùng giác quan trực tiếp với đối tượng: thấy, nghe, xúc chạm, chỉ Biết hay nhận thức đúng y “cái đang là” trước giác quan của mình, tâm lúc này trung thực, khách quan, tĩnh lặng. Trí năng, ý căn, ý thức yên lặng, lậu hoặc không khởi lên được, ký ức cũng yên lặng. Chúng ta cứ thực tập hoài trong mỗi lúc mình nhớ thì giữ cái Biết thôi, tương ưng với chánh niệm và tỉnh giác. Lần hồi ta có cái tâm trong sạch, thanh thản, khách quan, và cái thấy biết Như Thực, kinh gọi là Như Thực Tri kiến / Yathābhūta ñāna dassana.

 

Tới đây, làm sao chuyển qua nhận thức Như vậy?

Mình phải hiểu chân như là gì? Phải hiểu ngữ nghĩa của từ:

Tathā: như, như thế, như vậy/ such, thus (tĩnh từ).
Tathatā: cái như thế, trạng thái như vậy, chân như/ suchness, thusness (danh từ)
Bhūtatathatā: bhūta: chân, thực. Bhūtatathatā: chân như (do ngài Mã Minh dùng) 

Trong kinh sách, chân như được trình bày nhiều cách khác nhau.

Thí dụ, trong kinh Phật tự thuyết, phẩm Bồ Đề, Phật giảng:

 

  - Này các Tỷ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có Hư không vô biên xứ, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh; không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau.

(III) (Ud 82)

(Như kinh trên, chỉ khác lời cảm hứng)

- Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.

(IV) (Ud 83)

 

Thí dụ trong hệ thống kinh Bát nhã ba la mật đa, thuộc hệ Phát triển:

-      Bạch Thế Tôn, chân như tính của vạn pháp là gì ?

Phật: - Ông nên biết chân như tính rất thâm diệu, chỉ có thể dùng như thật quán tri mà trực nhận chứ không phải dùng lời nóidiễn tả được. Tại sao ? Vì chân như của vạn pháp vượt ra ngoài văn tự, xa lìa vòng ngôn ngữ, tất cả lời nói không thể nào mô tả được; ngoài mọi sự hí luận, tuyệt hết mọi sự phân biệt; không có bỉ, không có thử, xa lìa mọi hình tướng (appearance), tìm xét cũng không được, không còn trong vòng đối đãi, vượt ra ngoài lý luận (atakkāvacara/ beyond logic), xa lìa các chướng hoặc (free and without obstruction), không thể dùng thức (consciousness) mà biết được. Nó trụ ở chỗ vô sở trụ, vắng lặng, trong sáng; không có ngã; tìm không thể được, không lấy, không bỏ, không nhiễm, không trước, trong sạch, không bợn, tối thượng đệ nhất, tính thường bất biến, dù có Phật ra đời hay không, cái tính đó vẫn thế. Này Ông Thiên Vương, đó là pháp giới (dharmadhātu) vậy.

 

Chúng ta đọc kinh điển diễn tả “chân như” rất khó hiểu như vậy, gọi là ngữ nghĩa hàn lâm. Khi thực hành thể nhập chân như, ta cần đúc kết lại thành ý nghĩa cô đọng thôi, Thầy đã định nghĩa chân như là “Cái Không Tên”. Vậy chúng ta dùng nhận thức không lời quan sát thì sẽ thấy “cái không tên của cảnh” và  “cái không tên của tâm”. Tức là nhận ra được chân như của tất cả pháp.

Kết lại, thể nhập chân như là khi chân như nội tại trong nhận thức biết không lời. Lúc đó, tâm hoàn toàn yên lặng, cảnh cũng yên lặng, cái thấy hoàn toàn khách quan, trống rỗng, cảnh cũng khách quan trống rỗng, cuối cùngtâm an trụ trong chính nó.

Đây chỉ là một bài thi kệ Thầy sáng tác năm 1999, là một trong nhiều bài thi kệ của Thầy, tặng cho thiền sinh trong khóa tu học, cũng là một món quà tâm linh cống hiến cho đời. 

 

Thiền viện, 29-12-2021

TN

 

  

 

Line 2
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 44
CỐNG HIẾN CHO ĐỜI
audio-icon_thumbnail(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download) 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 133)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 96)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 238)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 219)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 233)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 152)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 337)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 141)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 207)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 276)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
Saturday, August 27, 20222:08 PM(View: 191)
84.000 Dharma-Türen bedeuten auch keine Dharma-Türe. Wieso? Egal wo wir sind, wir können das Haus betreten, wann und wo wir wollen, da es unser eigenes Haus ist. Wir befinden uns bereits in diesem Haus. Nur haben wir es nicht wahrgenommen, weshalb haben wir es überall gesucht. Wenn wir aber ein einfaches und natürliches Leben führen würden, würden wir schon in unserem eigenen Haus wohnen.
Wednesday, August 24, 20228:04 AM(View: 520)
VIDEO Ni sư Triệt Như hướng dẫn KHÓA TU ĐẶC BIỆT Tổng kết ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA
Wednesday, August 24, 20227:55 AM(View: 266)
Ngay lúc đó, đức Phật công bố rằng ông đã nhận được pháp nhãn (the eye of Dhamma). Phật buột miệng tán thán ngài Kiều Trần Như. Phật nói: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. (“aññāsi vata bho Kondañño,” “aññāsi vata bho Kondañño.”)
Saturday, August 20, 20221:28 PM(View: 243)
„Was kommen wird, muss sterben“. Wahrscheinlich haben wir diese Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Wir werden dann traurig oder ängstlich sein, wenn wir krank sind. Liebe Freunde, ist die Krankheit doch nicht eine Illusion der Sprache?
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 623)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 450)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 671)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 406)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 355)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 696)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 417)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 451)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 657)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 345)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 636)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 487)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 372)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 455)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 755)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 779)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 479)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 670)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 901)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 756)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 482)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 834)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 426)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 862)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 689)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 964)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
122,483