HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẦU NĂM

Tuesday, February 16, 20217:39 PM(View: 342)

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẦU NĂM


NIỆM HƯƠNG

**Trầm thủy rừng thiền...

 

KỲ NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày Mùng 2 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chúng con là Tăng Ni thuộc Tăng Đoàn Thiền Viện Tánh Không cùng với tất cả Thiền sinh Tánh Không hiện có mặt trên mạng lưới Zoom toàn cầu.

Chúng con nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ mừng Xuân Tân Sữu, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường thập phương chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Long Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn chứng minh gia hộ.

Chúng con đồng nguyện Hòa Thượng Tổ sư nơi Niết Bàn Diệu Tâm Từ bi chứng giám.

Phổ nguyện: Tăng ĐoànThiền sinh Tánh không thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật.

 

**Đại từ đại bi thương chúng sanh...

**Chí tâm đãnh lễ...

     ***Vô chuông mõ***

**Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn...

**Quy kính phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã...

**Ma ha Bát Nhã Ba la mật đa Tâm Kinh...

**Chí tâm đảnh lễ quá khứ Phật Tỳ Bà Thi...

**Chúng con đồng đến trước Phật đài...

**Tánh tội vốn không do tâm tạo...

 
TÂN NIÊN QUY NGUYỆN
Đệ tử chúng con lòng thành kính

Trước Phật đài thiết lễ trang nghiêm

Cùng đón mừng Nguyên Đán tân niên

Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ

Nén tâm hương chí thành hiển lộ

Dâng cúng dường Chư Phật mười phương

Chư Bồ Tát, Thánh ChúngLong Thiên

Ứng Hóa Thân lai lâm chứng giám

Gia hộ cho muôn phương ngàn dậm

Khắp năm châu bốn biển an lành

Không nhiễu nhương tao loạn chiến tranh

Dứt nghiệt ngã thiên tai hạn hán

Xin trời yên mưa hòa gió thuận

Xin biển lặng sóng nước reo vang 

Nơi nơi đều thịnh vượng an khang 

Đâu đâu cũng no cơm ấm áo

Hỡi nhân loại sống trên thế giới

Biết thương yêu mở cửa từ tâm

Lấp hố thẳm phân biệt cách ngăn

Bắc nhịp cầu giao hòa thiện mỹ

Mọi quốc gia thông thương hiệp ý

Mọi chủng tộc thân ái tuyệt vời

Trao tin yêu trân trọng tình người

Hòa điệu sống cùng nhau xây dựng

Đoạn phàm trược hòa chơn tánh thể

Nhập Thánh Lưu độ tận chúng sinh

Phật Pháp Âm vô thượng uy linh 

Đồng Giác ngộ chứng thành Phật quả.

 

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật

Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày Mùng 2 Tết Tân Sửu. Chúng con quỳ trước Phật đài, kiền thiền dâng nén tâm hương, thành tâm phúng tụng Bát Nhã Tâm KinhSám hối tịnh tâm cúng dường ba ngôi Tam Bảo.

Chúng con một dạ chí thành đồng kính lễ Hòa Thượng Tổ Sư. Nguyện noi gương Ngài, chúng con nỗ lực tiến tu, xa lìa phiền não, Bồ đề tâm kiên cố, vượt thoát trầm luân để đên ơn giáo dưỡng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

1. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa thượng ân sư thượng Thông hạ Triệt, người kế thừa thiền phái Lâm Tế chánh tông đời thứ 41, chí tâm đảnh lễ. (1 lạy)

2. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa thượng ân sư thượng Thông hạ Triệt, người kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ hai, chí tâm đảnh lễ. (1 lạy)

3. Đệ tử chúng con đối trước di ảnh tôn nghiêm của Hòa thượng ân sư thượng Thông hạ Triệt, người khai tông lập phái thiền học Tánh Không, vị Hòa thượng khai sơn Tổ đình Tánh Không California và Thiền viện Chân Như Texas, chí tâm đảnh lễ. (1 lạy)

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

 

PHỔ NGUYỆN

Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Chư tôn thiền đức Tăng Ni thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, hiển phát Như Lai, hưng long Tam Bảo. Thiền sinh Tánh Không: gia trung thịnh vượng, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên.

Năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên tề thành Phật đạo.

 

HỒI HƯỚNG

"Tác lễ đầu năm và đảnh lể

Ân Sư công đức không tình kể

Thắng phước vô biên đồng hướng về

Nguyện khắp pháp giới chư chúng sanh

Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

Nguyện được trí huệ thật sáng ngời

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ tát đạo."

 

TAM TỰ QUY Y

** Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng tâm

** Tự quy y Pháp,...

** Tư quy y Tăng,...

 

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

** Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ...

 

HỒI HƯỚNG

** Nguyên đem công đức này...

   
Hoa sen Vang

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, June 22, 2010(View: 51759)
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
Tuesday, June 15, 2010(View: 55061)
Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010
Saturday, May 1, 2010(View: 50717)
THÔNG BÁO SỐ 1: Ghi Danh Khóa nhập thất chuyên tu 2010
Sunday, March 14, 2010(View: 38640)
Chuẩn bị "Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không." Chuẩn bị Đặc San "Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi." Chuẩn bị lễ Ra Mắt Sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học." Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.
Friday, February 12, 2010(View: 40235)
TƯỜNG TRÌNH về lễ Quy Y cho cho 15 thiền sinh Bắc và Nam Cali tại Thiền Viện Tánh Không ngày 7 tháng 2 năm 2010
Friday, February 12, 2010(View: 42800)
Một buổi văn nghệ Tất niên đã được tưng bừng tổ chức tại Thiền Viện Tánh Không Riverside ngày 6 tháng 2 năm 2010 do h ai Đ ạ o Tràng Bắc và Nam Cali chung sức thực hiện.
Thursday, March 18, 202110:46 AM(View: 365)
Xin hãy CHUNG SỨC CÙNG NHAU: Chung sức dịch sang tiếng bản địa của mình, Chung sức chia sẻ LINK các bài hay mà mình đã tuyển chọn Con Đường Mới này nếu được tất cả chúng ta cùng chung sức thì dòng Pháp TÁNH KHÔNG sẽ luân tiếp mãi...
Wednesday, February 24, 20211:25 PM(View: 533)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
Tuesday, February 23, 20217:05 PM(View: 458)
HÌNH ẢNH buổi CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU ngày 20 tháng 2, 2021 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 17, 202110:48 AM(View: 568)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU TỔ CHỨC Lễ CẦU SIÊU 1./ Cho Thân mẩu anh Tuệ Vinh là cụ bà Vương Thị Mân mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./Cho chị của anh Tuệ Thông là bà Lê Như Loan và 3 cháu Olivia Nguyễn, Edison Nguyễn, Colette Nguyễn cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng là Ông Cao Văn Liệt pháp danh Tâm Đức Thành mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh - Pd: Tâm Minh Cảnh là chị họ của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 2021 Tại thành phố Orange California 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như là bà Châu Ngọc Diệp từ trần ngày 16 tháng 2, 2021 tại Houston, Texas
Tuesday, February 16, 20217:39 PM(View: 342)
Wednesday, March 3, 20218:15 AM(View: 2117)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 20218:14 AM(View: 647)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư và các khóa tu học A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Wednesday, March 17, 20217:11 PM(View: 909)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Thursday, February 11, 20217:20 AM(View: 424)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 20216:28 AM(View: 290)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 20204:26 PM(View: 594)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 20206:01 PM(View: 2448)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
1,291,694