HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

108. Con Đường Thiền Ta Đi

Monday, December 24, 201810:36 AM(View: 4343)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256