HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

106. Đại Kinh Xóm Ngựa

Sunday, December 23, 201812:00 PM(View: 4251)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256