HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

103. Huyễn

Sunday, December 23, 201811:56 AM(View: 3958)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 8 tháng 12 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256