HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  101. Tánh Không

  Sunday, December 23, 201811:53 AM(View: 2044)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 7 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,409