HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  93. Tiến Trình Chứng Ngộ Của Đức Phật

  Sunday, December 23, 201810:25 AM(View: 1546)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 24 tháng 11 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,420