HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

91. Con Đường Thiền

Sunday, December 23, 20189:46 AM(View: 3455)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 13 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256