HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  91. Con Đường Thiền

  Sunday, December 23, 20189:46 AM(View: 1804)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 13 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,428