HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  89. Tu Và Chứng Ngộ

  Sunday, December 23, 20189:42 AM(View: 1697)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 11 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,383