HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

89. Tu Và Chứng Ngộ

Sunday, December 23, 20189:42 AM(View: 3181)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256