HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

88. Huyễn

Monday, December 10, 20187:16 PM(View: 3494)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256