HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

81. Chiều Sâu Của Nhận Thức

Saturday, December 8, 20184:55 PM(View: 3236)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 7 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256