HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

80. Khai Triển Nhận Thức

Saturday, December 8, 20184:54 PM(View: 2944)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 7 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256