HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  77. Nói Với Người Đang Khổ.

  Sunday, December 2, 20189:56 PM(View: 1567)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Melbourne, Úc Châu ngày 16 tháng 10 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,132