HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

77. Nói Với Người Đang Khổ.

Sunday, December 2, 20189:56 PM(View: 3016)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Melbourne, Úc Châu ngày 16 tháng 10 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256