HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

76. Tổng Kết Cuối Khoá BN4

Sunday, December 2, 20189:39 PM(View: 3025)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 21 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256