HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  73. Kinh Niệm Xứ Phần 1

  Sunday, December 2, 20189:35 PM(View: 1749)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,137