HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

72. Cốt Lõi Thực Hành Thiền

Sunday, December 2, 20189:33 PM(View: 2707)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256