HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  70. Những Bước Tu Tập Gian Khổ Của Đức Phật.

  Monday, November 12, 20182:22 PM(View: 1456)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Perth, Úc Châu ngày 6 tháng 10 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,383