HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

65. Tam Pháp Ấn.

Monday, November 12, 20182:12 PM(View: 2845)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Perth, Úc Châu ngày 3 tháng 10 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256