HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  61. Bài giảng Đại Chúng tại Perth.

  Monday, November 12, 20182:00 PM(View: 1416)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Perth, Úc Châu ngày 30 tháng 9 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,187