HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

61. Bài giảng Đại Chúng tại Perth.

Monday, November 12, 20182:00 PM(View: 2905)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Perth, Úc Châu ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256