HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  59. Kinh Kim Cang 9

  Monday, October 15, 201810:51 PM(View: 1594)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 5 tháng 9 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,383