HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

52. Kinh Kim Cang 2

Monday, October 15, 201810:39 PM(View: 2784)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 2 tháng 9 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256