HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  52. Kinh Kim Cang 2

  Monday, October 15, 201810:39 PM(View: 1534)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 2 tháng 9 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,163